El mecanisme TCP

abril 16, 2007

El TCP/IP és la base d’Internet, i serveix per enllaçar ordinadors que utilitzen diferents sistemes operatius (des de Pc’s fins a supercomputadores). Però aquí només ens fixarem en mecanisme TCP de tot aquest conjunt.

El mecanisme TCP (de l’anglès, Transmission Control of Protocol) és utilitzat per la majoria d’aplicacions més populars d’internet (com ara les aplicacions HTTP, SMTP, etc) i per tant, es pot considerar com a fonamental per al seu funcionament. El TCP s’usa per crear conexions entre els diferents Pc’s per enviar un flux de dades entre ells. Aquest protocol garantitza que les dades siguin entregades al seu destí sense errors i en el mateix ordre en què es van enviar. Tot aquets procés es pot dividir en 3 etapes: establiment de la conexió, transferència de dades i la fí de la conexió.

Així doncs, de forma breu, el TCP és el protocol situat entre el IP i la aplicació. Habitualment, aquestes aplicacions necessiten que la comunicació sigui fiable, i el TCP proporciona les funcions necessàries per presentar un servei que permeti que la comunicació entre els 2 sistemes s’efectui lliure d’errors, sense pèrdues d’informació i amb seguretat.

Fonts: http://usuarios.lycos.es/janjo/janjo1.html ; http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Control_de_Transmisi%C3%B3n

Anuncios